Klokkenluidersregeling

Van Oort en de Wit hecht veel waarde aan een goede klachtenregeling. Gemelde klachten worden zorgvuldig en vertrouwelijk door ons afgehandeld. Hiermee samenhangend is
       
Van Oort en de Wit van mening dat ook medewerkers en personen van buiten de organisatie de mogelijkheid moeten hebben om zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden aan de orde te stellen. Iemand die gebruik maakt van deze
klokkenluidersregeling kan de melding anoniem neerleggen bij de vertrouwenspersoon van Van Oort en de Wit.

De volgende begrippen komen in deze klokkenluidersregeling langs:

1. Van Oort en de Wit
De accountantsorganisatie Van Oort en de Wit.
2. Medewerker
Alle aan Van Oort en de Wit verbonden werknemers, met inbegrip van directie en/of bestuursleden.
3. Externe derde
Een natuurlijk persoon of rechtspersoon niet zijnde Van Oort en de Wit of één van haar medewerkers.
4. Melder
Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een melding doet als bedoeld in deze klokkenluidersregeling.
5. Vertrouwenspersoon
Een natuurlijk persoon die door de directie van Van Oort en de Wit is aangesteld in het kader van deze klokkenluidersregeling. De directie van Van Oort en de Wit komt niet voor deze functie in aanmerking.
6. (Vermeende) onregelmatigheid
Een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot Van Oort en de Wit en/of haar medewerkers in verband met
a. een (dreigend) strafbaar feit
b. een (dreiging van) het manipuleren of vernietigen van informatie over voornoemd feit
c. een (dreiging) van bewust onjuist informeren
d. een (dreigende) schending van wet- of regelgeving
e. een (dreigende) overtreding van binnen Van Oort en de Wit geldende (gedrags)regels
f. een andere situatie die naar het oordeel van de melder doorgegeven moet worden aan de vertrouwenspersoon.

1. Een medewerker of een externe derde die meent dat er sprake is van een (vermeende) onregelmatigheid kan een melding doen bij de vertrouwenspersoon.
2. De melding kan bij voorkeur via e-mail worden verstuurd naar de heer M.A.J. Rijkers, m.rijkers@vanoortendewit.nl.
3. Ook is het mogelijk om de melding per brief te verzenden naar het postadres van Van Oort en de Wit, t.a.v. M.A.J. Rijkers.
4. Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de melding bevestigt de vertrouwenspersoon de ontvangst van de melding aan de melder. In deze bevestiging reikt de vertrouwenspersoon ook de procedure en termijn aan, die gevolgd gaan worden bij de behandeling van de melding.
5. Na uiterlijk vier weken stelt de vertrouwenspersoon de melder op de hoogte van de maatregelen die zijn genomen en de verdere afhandeling van het traject. In de bijzondere situatie dat dit bericht niet binnen vier weken kan worden gedaan, laat de vertrouwenspersoon dit aan de melder weten. De vertrouwenspersoon geeft daarbij tevens aan binnen welke termijn de afhandeling alsnog zal plaatsvinden.

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then