Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Accountantskantoor Van Oort en de Wit

Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam
onder nummer 39/2017.     

Artikel 1.
DEFINITIES


De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze
algemene voorwaarden de volgende betekenis:

a. Beroepsregelgeving: de beroeps- en gedragsregels waaraan de accountant
vanwege de inschrijving in het accountantsregister van de NBA is onderworpen;

b. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking
gestelde informatie of gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers
en al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle in het kader van de
uitvoering van de Opdracht / Overeenkomst door Opdrachtnemer vervaardigde of
verzamelde gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers  en al dan niet ondergebracht bij derden,
alsmede alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of
voltooiing van de Opdracht, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers;

c. Medewerker: een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan de
Opdrachtnemer al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;

d. Opdracht / Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij
Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden te
verrichten;

e. Opdrachtgever:  de natuurlijke
persoon of de rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven tot
het verrichten van Werkzaamheden;

f. Opdrachtnemer: het kantoor dat de Opdracht heeft aanvaard. Alle
Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor, niet
door of vanwege een individuele Medewerker, ongeacht of Opdrachtgever de
Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering
hiervan door een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerkers. De artikelen
7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten;

g. Werkzaamheden: alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever
uit te voeren Werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven en die door
Opdrachtnemer zijn aanvaard alsmede alle daaruit voor Opdrachtnemer
voortvloeiende Werkzaamheden.

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen,
offertes, Opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd,
waarbij Opdrachtnemer zich verbindt / zal verbinden om Werkzaamheden te
verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer
voortvloeiende Werkzaamheden.

2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn
slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen
in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.

3. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden en in de
opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdig zijn, geldt de in de
opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt
door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. GEGEVENS
OPDRACHTGEVER


1. Opdrachtgever is gehouden om alle Bescheiden welke Opdrachtnemer naar
zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht
in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van Opdrachtnemer
te stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste wijze en
tijdig dient te worden verstaan. 

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de
betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Bescheiden, ook indien deze van
derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders
voortvloeit.

3. Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te
schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste en tweede lid
genoemde verplichtingen heeft voldaan.  

4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van
onjuiste of onvolledige Bescheiden.

5. Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door Opdrachtnemer
gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor
Opdrachtnemer, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen
door de Opdrachtgever  van voor de
uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijke Bescheiden.

6. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de originele,
door Opdrachtgever verstrekte, Bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.

Artikel 4. UITVOERING
OPDRACHT


1. Opdrachtnemer voert de Opdracht uit naar beste kunnen en met in
achtneming  van de toepasselijke wet- en
(Beroeps)regelgeving.

2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en
door welke Medewerker(s).

3. Opdrachtnemer heeft het recht om Werkzaamheden te laten verrichten door
een door de Opdrachtnemer aan te wijzen derde.

Artikel. 5. (BEROEPS)REGELGEVING

1. Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de
verplichtingen die voor Opdrachtnemer voortvloeien uit de toepasselijke (Beroeps)regelgeving.


2. Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer - onder meer, doch niet
uitsluitend -:

a. op grond van geldende wet- en (Beroeps)regelgeving verplicht kan zijn
om bepaalde, in die wet- en (Beroeps)regelgeving omschreven en tijdens de
uitvoering van zijn Werkzaamheden bekend geworden, transacties te melden aan de
daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;

b. op grond van geldende wet- en (Beroeps)regelgeving in bepaalde
situaties een fraudemelding zal moeten doen;

c. krachtens geldende wet- en (Beroeps)regelgeving verplicht kan zijn om
een onderzoek naar de (identiteit van) Opdrachtgever c.q. de cliënt te doen.

3. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die
ontstaat bij Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan
de voor hem geldende wet- en (Beroeps)regelgeving.

Artikel 6.
INTELLECTUELE EIGENDOM


1. Het uitvoeren van de Opdracht door Opdrachtnemer houdt niet in de
overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Opdrachtnemer rusten.
Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit,
de uitvoering van de Opdracht behoren toe aan Opdrachtnemer.

2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarin
intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer zijn vervat, dan wel producten
waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik
waarvan Opdrachtnemer gebruiksrechten heeft verworven - waaronder in dit
verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen: computerprogramma`s,
systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportages,
templates, macro’s en andere geestesproducten - te verveelvoudigen, te
openbaren of te exploiteren.

3. Het is Opdrachtgever niet
toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden ter hand te stellen,
anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van
de Werkzaamheden door Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn
verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde
derden.

Artikel 7.
OVERMACHT


1. Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig
of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art.
6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen
alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.

2. In geval de
situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben partijen het recht
om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang
schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding
bestaat.  

Artikel 8.
HONORARIUM EN KOSTEN


1. De door Opdrachtnemer uitgevoerde Werkzaamheden worden op basis van
bestede tijd en gemaakte kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
Betaling van het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de Werkzaamheden
tenzij anders overeengekomen. Reistijd en verblijfskosten worden apart in
rekening gebracht.

2. Naast het honorarium worden de door Opdrachtnemer gemaakte onkosten en
de declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden aan Opdrachtgever in
rekening gebracht.

3. Opdrachtnemer heeft het recht om een voorschot te vragen aan
Opdrachtgever.

4. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de
Opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen een wijziging ondergaan, is
Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

5. Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen
wordt indien de wet daartoe verplicht de omzetbelasting afzonderlijk in
rekening gebracht.

Artikel 9. BETALING

1. Betaling door Opdrachtgever van de aan Opdrachtnemer verschuldigde
bedragen dient, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting
of verrekening, te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders
overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het
verschuldigde op de rekening van Opdrachtnemer.

2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft
betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer
gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te
brengen.  

3. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn
heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door
Opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De
vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de
rechter vastgestelde kostenveroordeling.

4. In geval
van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde
rente(n) en kosten.

5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever
naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, dan wel indien
Opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor
gestelde betalingstermijn te voldoen, is Opdrachtnemer gerechtigd van
Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt
in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de
verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn
overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te
schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook
verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 10. TERMIJNEN

1. Indien tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een termijn/datum is
afgesproken waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever
verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen - indien overeengekomen - of
(b) de noodzakelijke Bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de
gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden Opdrachtgever en
Opdrachtnemer in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Opdracht
dient te worden uitgevoerd.

2. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn
slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk en met
zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen is.

Artikel 11.
AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARINGEN


1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die
ontstaat doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige Bescheiden
heeft verstrekt.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade,
bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig
of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer.

3. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor
schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van)
toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. Deze
aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar
van Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met
het eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen
risico.

4. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet
tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot
het bedrag van het voor de uitvoering van de Opdracht in rekening gebrachte
honorarium. Indien de Opdracht een duurovereenkomst betreft met een looptijd
van meer dan een jaar dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op één maal
het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het
ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan Opdrachtgever. In geen geval
zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikellid meer
bedragen dan € 300.000,=, per toerekenbare tekortkoming, tenzij partijen -
gezien de omvang van de Opdracht of de risico’s die met de Opdracht gepaard
gaan - reden zien om bij het aangaan van de overeenkomst af te wijken van dit
maximum.
Een samenhangende serie van toerekenbare
tekortkomingen geldt als één toerekenbare tekortkoming.  

5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet
van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste
roekeloosheid van Opdrachtnemer of haar leidinggevend management.

6. Opdrachtgever is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen.
Opdrachtnemer heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken
door herstel of verbetering van de uitgevoerde Werkzaamheden.

7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden
wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen,
onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.

8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden (Medewerkers
van Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden daaronder
begrepen) die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden welke
het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties
in diens bedrijf of organisatie.

Artikel 12. OPZEGGING

1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde (tussentijds) de
overeenkomst opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Indien de
overeenkomst eindigt voordat de Opdracht is voltooid, is Opdrachtgever het
honorarium verschuldigd overeenkomstig de door Opdrachtnemer opgegeven uren
voor Werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.

2. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

3. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever,
heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en
aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede op vergoeding van additionele
kosten die Opdrachtnemer reeds heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit
eventuele annulering van ingeschakelde derden 
(zoals - onder meer - eventuele kosten met betrekking tot
onderaanneming).

4. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer,
heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van Werkzaamheden
aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde
van Opdrachtgever waardoor Opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet tot opzegging
over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald,
is dat Opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle
declaraties heeft voldaan.

Artikel 13.
OPSCHORTINGSRECHT


1. Opdrachtnemer is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming
van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van
Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat
alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

2. Het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot Bescheiden van
Opdrachtgever die (nog) geen bewerking door Opdrachtnemer hebben ondergaan.

Artikel 14. VERVALTERMIJN

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald,
vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke
hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Werkzaamheden
door Opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop
Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van
deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een
klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de
klachtbehandeling en/of de Raad voor Geschillen.

Artikel 15. ELEKTRONISCHE
COMMUNICATIE


1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever door middel van elektronische
middelen met elkaar communiceren.

2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk
voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van
het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet
beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de
aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van
elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur
gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische
communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren
van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie
benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of
grove schuld.

3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs
van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden
van voornoemde risico’s.

4. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren
dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden
elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de
ontvanger.

Artikel 16. OVERIGE
BEPALINGEN


1. Indien Opdrachtnemer op locatie van Opdrachtgever Werkzaamheden
verricht, draagt Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet
aan de wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving
met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er voor zorg te
dragen dat Opdrachtnemer in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en
overige faciliteiten die naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of
nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te
stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde
(computer)faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te
dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole
procedures. Opdrachtnemer zal viruscontrole procedures toepassen wanneer
Opdrachtnemer van de faciliteiten van Opdrachtgever gebruik maakt.

2. Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de Werkzaamheden
betrokken Medewerkers aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet
tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect
ten behoeve van Opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te
verrichten gedurende de looptijd van de Overeenkomst of enige verlenging
daarvan en gedurende de 12 maanden daarna.

Artikel 17. TOEPASSELIJK
RECHT EN FORUMKEUZE


1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het
arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is.

3. Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel laat onverlet de
mogelijkheid van Opdrachtgever om een geschil voor te leggen bij de Raad voor
Geschillen en/of de procesgang van klachtrecht te volgen.

Artikel 18.
REPARATIECLAUSULE NIETIGHEDEN


1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de
onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig
en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit tengevolge van enig wettelijk
voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel
gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene
voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst.

2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende
Opdracht/Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige
lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking
zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest
verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin
zij wel geldig is.

3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.
vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk
aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde
bepalingen.

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then